معرفی RFID

سامانه شناسایی بی‌ سیمی RFID یا Radio Frequency Identification به سیستمی گفته می شود که می توانیم توسط چند کارت اطلاعات را به سیستم مرکزی ارسال نمایید. RFID ها به یک سیستم کارت خوان در مدهای فرکانسی مشخص و استاندارد برای دریافت/ثبت

×